Liberecko spravedlivější k zaměstnávání žen – Centrum Kašpar

Liberecko spravedlivější k zaměstnávání žen

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003140

Termín realizace: 1. 11. 2016 – 31. 10. 2018

Cílem projektu je zlepšit postavení žen ohrožených na trhu práce. Vysoce individualizovanými
programy reagujeme na problematické situace, kterým při hledání zaměstnání nebo v průběhu
pracovního procesu musí ženy, častěji než muži, čelit. Jedná se o sladění práce a rodinné sféry,
nerovné (diskriminační) zacházení zaměstnavatelů, předsudky a stereotypy provázející nástup do
zaměstnání či změnu profese. Aktivity posilují sebevědomí, orientaci vlastních schopnostech, zvyšují
vzdělání a kvalifikaci.

Cílová skupina: ženy s dětmi do 15 let, ženy do 25 let, ženy evidované na ÚP déle než 5 měsíců, ženy ve výpovědi nebo s předpokladem ukončení pracovního poměru, ženy ve věku 55 – 64 let.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státním rozpočtem ČR.