Hladce do práce – Centrum Kašpar

Hladce do práce

Číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0006939

Termín realizace: 1. 8. 2017 – 31. 10. 2020

Projekt reaguje na problém disparity na trhu práce a problém růstu nezaměstnanosti, které byly identifikovány v integrovaném plánu rozvoje území (IPRÚ) Liberec – Jablonec nad Nisou. Konkrétně pomůžeme 300 rodičům malých dětí překonat hendikepy a nástrahy, které na ně na trhu práce číhají. Pomůžeme zhodnotit jejich silné a slabé stránky a sladit je s aktuálními požadavky místních firem. Naučíme je efektivně hledat práci. Pro 110 z nich najdeme zaměstnání. Aktivizujeme a přispějeme k navýšení FFOP podporujících slaďování práce a rodiny.

Cílová skupina: osoby evidované na ÚP, kteří pečují o děti do 15 let a rodiče na rodičovské dovolené.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státním rozpočtem ČR.